Karte 1803
Friedrich Baron de la Motte-Fouquet

Friedrich Baron de la Motte-Fouquet

Portrait

Auch Friedrich Baron de la Motte-Fouquet nimmt als Freiwilliger im Lützowschen Freikorps an den Befreiungskriegen teil.

Berlin Zentrum der Romantik